زیج خودمراقبتی

سلامت و بهداشت جسمی و روانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. اهمیت به سلامت می تواند پایه ای برای مراقبت از خود و در نهایت دست یافتن به درجات مطلوبی از سلامت در افراد باشد. سلامت روانی همان سلامت فکر و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است. درزندگی «چگونه بودن» خیلی مهم تراز«بودن یا نبودن» است. ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و کنار آمدن با خود و دیگران یکی از اهداف مهم و اساسی بهداشت روانی است. جوامع مختلف سعی می کنند تا سیاست های مربوط به بهداشت روانی وسازماندهی کنند. اصل کلی در این تلاش، سالم سازی محیط فردی واجتماعی است که افراد جامعه را در برمی گیرد. این نرم افزار با طرح آزمونهای مختلف مربوط به سلامت میزان سلامت روحی و فیزیکی شما را می سنجد و وضعیت کاربر را مشخص می کند، همچنین مراحل مختلف درمان را معرفی می کند.
Google Play App Store